Суперфлуид 21 ЕКО

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид- М1
Image
Суперфлуид- M1M
Image
Суперфлуид- T
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид- 21M1M
Image
Суперфлуид - 21K
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид - 21МС ЕКО