Детали
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Производ

Фугофил

Image Технички податоци
Image Тон карта
Опис

Водоотпорна смеса за исполнување фуги со ширина до 5mm кај хоризонтални и вертикални површини поплочени со керамички, мермерни, стаклени, камени или бетонски плочки. Се употребува за фугирање во санитарни јазли, кујни, балкони, базени, скалишта, холови, магацини, производствени погони и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки во затворени простории, при нормални услови на експлоатација.

Food 1
Производ

Хидрокол С

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно водонепропусно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки изложени на надворешни услови, како и во простории изложени на постојан контакт со вода и влага: бањи, кујни, тераси, фонтани, перални и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол СП

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно, водонепропустливо лепило за плочки, произведено на цементна основа и полимерни додатоци. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки, плочки изработени од природен камен, гранит, мермер, за базенски стаклено-керамички плочки, како и за лепење на керамички плочки по принцип „плочка на плочка”.

Food 1
Производ

Хидрокол З

Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Еднокомпонентно лепило за ѕидање, лепење и глетување на леснобетонски елементи, гипсени блокови и плочи од гипскартон.

Food 1
Производ

Стирокол

Image Технички податоци
Опис

За лепење на темоизолациони плочи изработени од експандиран полистирен (стиропор) при изработка на термоизолационите фасади.

Food 1
Производ

Стирокол П

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за лепење и глетување на плочи од стиропор, екстрадиран полистирен и пресувана минерална волна. Се користи при изработка на термоизолациските фасадни системи.

Food 1
Производ

Адингпокс 1Т

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Тиксотропно, двокомпонентно, епоксидно лепило со одлична лепливост. Се користи за остварување јаки врски при лепење материјали во градежништвото како: мермер, гранит, природен камен, елементи од бетон и армиран бетон и други материјали врз подлоги од бетон, метал, алуминиум и др. Може да се користи за санација кај мали сегрегирани места кај бетонски површини, за глетување и шпаклување на бетонски и цементно-малтерски површини. Може да се користи за вертикални и хоризонтални површини.

Food 1
Производ

АДИНГПОКС Ш

Image Технички податоци
Опис

Трокомпонентно, брзоврзувачко, епоксидно лепило со диелектрични својства. Се користи за челно лепење на шини на изолиран шински спој. Се применува како епоксидно лепило за лепење метал, мермер, гранитни плочки, природен камен за подлоги од метал, челик, каде што е потребно да се оствари висока атхезија и одлична механичка отпорност. Се применува на хоризонтални и вертикални површини.

Food 1
Производ

АДИНГ БЕТОКОНТАКТ

Image Технички податоци
Опис

Подлога која се употребува како прајмер и стабилизатор на подлоги кај слабо порозни и мазни површини, за подобрување и изедначување на порозноста на бетонските површини, како и за остварување подобра врска меѓу подлогата и новиот слој. Се користи пред малтерисување со класичен или машински гипсен, цементен или продолжен малтер и при лепење со лепила на цементна основа. Се вградува (аплицира) без претходна подготовка на производот.

Food 1
Производ

Хидрокол бел

Image Технички податоци
Опис

Лепило за плочки за внатрешна употреба, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за внатрешна употреба: холови, скали, простории за живеење, деловни простории и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол С бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за надворешна употреба, како и за позиции кои се изложени на вода и влага: санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол СП бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно флексибилно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на керамички плочки по принципот “плочка на плочка”, на подни и ѕидни плочки од камен, мермер, базенски стаклено керамички плочки, изложени на надворешни влијанија, како и за позициикои се изложени на вода и влага кај санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично. Хидрокол СП бел е соодветен за лепење на плочки во простори со подно греење.

Food 1
Производ

Хидрокол И

Image Технички податоци
Опис

Лепило за израмнување на цементни, малтерисани површини и површини од керамички блокови во слој со дебелина од 3-20mm. Хидрокол И може да се вградува во комбинација со безалкална мрежа како армирана ѕидна облога, како и за пополнување на неконструктивни оштетувања во завршните облоги на конструкцијата.

Food 1
Производ

СТИРОКОЛ П БЕЛ

Image Технички податоци
Опис

Смеса за глетување на плочи од експандиран полистирен (стиропор), екструдиран полистирен, пресувана минерална или камена волна.

Food 1
Детали
Производ

Флуидинг

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор за бетон и малтер. Се применува во високоградбата за пумпани и класични бетони. Одговара на EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

Флуидинг М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Флуидинг М1М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат над 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Суперфлуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид М1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот од 60 до 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Food 1
Производ

Суперфлуид - 21M

Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон изработен на поликарбоксилатна основа кој овозможува висока степен на редукција на вода во бетонот. Се применува при изработка на бетони кои бараат долготрајно одржување на обработливоста и производство на разливни бетони со висока класа на конзистенција. Погоден за бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини, големи должини и густо армирани пресеци.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21Ф

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон, произведен на поликарбиксилатна основа. Се применува за постигнување на високи рани јакосни карактеристики, при производство на префабрикувани бетонски елементи (со или без запарување), при потребата од брзо ослободување на бетонските елементи од оплата, преднапрегнати носачи, и тн.

Food 1
Производ

Адингпавер

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Адитив за производство на бетони со ниска конзистенција – „земно влажни бетони“, наменети за машинско производство на префабрикувани бетонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), бетонски подни плочки, бетонски рабници итн.

Food 1
Производ

Хидрозим T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Food 1
Производ

ХИДРОФОБ КРИСТАЛ

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив за бетони и малтери со двојно дејство, производство на бетон со хидрофобни својства и во контакт со вода и зголемена влажност, формира кристали во пукнатините и порите на бетонот со цел спречување на понатамошен продор на вода и нејзино истиснување. Инхибитор на корозија на арматурата. Одговара на: ЕN 934-2: Т9

Food 1
Производ

Хидрофоб T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја спречува појавата на капиларна апсорпција на влага во бетонот.

Food 1
Производ

Порочинител

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за создавање на микровоздушни пори во бетоните и цементниите малтери кој ги прави отпорни на мраз и соли. Се применува при бетонирање на аеродромски писти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Food 1
Производ

Ингунит T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на бетонот и малтерот. Се применува кај бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирањето на косините.

Food 1
Производ

Ингунит T ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) на бетоните и малтерите. Се применува при бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините.

Food 1
Производ

Ингунит П

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се применува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините и др.

Food 1
Производ

Успорувач Д2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. Се применува за: транспортни бетони на големи далечини, бетонирање при високи температури, бетонирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува редукција на вода до 10%.

Food 1
Производ

Врска У

Image Технички податоци
Опис

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Food 1
Производ

Реоадинг - 21

Image Технички податоци
Опис

Адитив за одржување на обработливоста (конзистенцијата) на транспортните бетони, без дополнителни ефекти на ретардација односно на забавување на почетокот на врзувањето на бетонот. Дополнително, Реоадинг- 21 овозможува оптимизација на својствата на свежиот бетон во зависност од должината на транспортот и временските прилики.

Food 1
Производ

Хидрофоб 21

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за бетон и малтер наменет за спречување на капиларната апсорпција и формирање на водонепропустливи површини. Кај бетонските префабрикувани елементи со обоени површини, покрај водонепропустливоста, ХИДРОФОБ-21 го спречува површинското одвојување на бетонот. ХИДРОФОБ-21 претставува и универзално средство за формирање на транспарентна водонепропустлива импрегнација на порозните површини од бетон, тула, природен камен и др.

Food 1
Производ

Флуидинг МС

Image Технички податоци
Опис

Економичен пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 – 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Хидрозим флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Хидрофоб флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21 ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М1М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа наменет за долготрајно одржување на конзистенција и реолошките карактеристики на бетонот (до 180 мин). Се применува за транспортни бетони, бетонирање на високи температури, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор

Опис

Додаток за подобрување на ефикасноста на мелењето на клинкерот при производство на цемент. Ја намалува потрошувачката на енергија при процесот на мелење и ги подобрува својствата на цементот.

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста кај цементи кои содржат варовнички додатоци, со ефект на подобрување на развојот на јакости во рани\r\nфази, како и зголемување на крајните јакосни карактеристики

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста на клинкерот

Food 1
Производ

Суперфлуид 21МС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа наменет за изработка на економични бетони со високи перформанси. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, пумпани бетони, бетонирање на густо армирани пресеци, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор КЦ

Опис

Во процесот на производство на цемент, Интензификатор КЦ се користи со цел зголемување на ефикасноста на мелницата при производство. Наменет е за производство на повеќето видови цемент од CEM I до CEM V, согласно EN 197-1;

Food 1
Производ

Поромел У

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив аерант и пластификатор за производство на ѕидарски малтер

Food 1
Производ

Ингунит ТС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

За подготовка на прскан-торкрет бетон наменет за апликација по мокра постапка при изведба на примарната подграда во тунелоградбата, стабилизација на косини, рударски окна. За подготовка на прскани репаратурни малтери наменети за санација на бетонски елементи со неправилна форма, големи вертикални површини, куполи, сводови.

Food 1
Производ

Комплексинг С

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив за бетон и малтер, за спречување сегрегација и издвојување на водата од бетонот „крварање на бетон“.

Food 1
Производ

Успорувач Д2Ш

Опис

Food 1
Производ

Интензификатор Т18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТДК18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТА

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТП

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТА50

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Производ

Фугофил

Image Технички податоци
Image Тон карта
Опис

Водоотпорна смеса за исполнување фуги со ширина до 5mm кај хоризонтални и вертикални површини поплочени со керамички, мермерни, стаклени, камени или бетонски плочки. Се употребува за фугирање во санитарни јазли, кујни, балкони, базени, скалишта, холови, магацини, производствени погони и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки во затворени простории, при нормални услови на експлоатација.

Food 1
Производ

Хидрокол С

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно водонепропусно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки изложени на надворешни услови, како и во простории изложени на постојан контакт со вода и влага: бањи, кујни, тераси, фонтани, перални и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол СП

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно, водонепропустливо лепило за плочки, произведено на цементна основа и полимерни додатоци. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки, плочки изработени од природен камен, гранит, мермер, за базенски стаклено-керамички плочки, како и за лепење на керамички плочки по принцип „плочка на плочка”.

Food 1
Производ

Хидрокол З

Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Еднокомпонентно лепило за ѕидање, лепење и глетување на леснобетонски елементи, гипсени блокови и плочи од гипскартон.

Food 1
Производ

Стирокол

Image Технички податоци
Опис

За лепење на темоизолациони плочи изработени од експандиран полистирен (стиропор) при изработка на термоизолационите фасади.

Food 1
Производ

Стирокол П

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за лепење и глетување на плочи од стиропор, екстрадиран полистирен и пресувана минерална волна. Се користи при изработка на термоизолациските фасадни системи.

Food 1
Производ

Адингпокс 1Т

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Тиксотропно, двокомпонентно, епоксидно лепило со одлична лепливост. Се користи за остварување јаки врски при лепење материјали во градежништвото како: мермер, гранит, природен камен, елементи од бетон и армиран бетон и други материјали врз подлоги од бетон, метал, алуминиум и др. Може да се користи за санација кај мали сегрегирани места кај бетонски површини, за глетување и шпаклување на бетонски и цементно-малтерски површини. Може да се користи за вертикални и хоризонтални површини.

Food 1
Производ

АДИНГПОКС Ш

Image Технички податоци
Опис

Трокомпонентно, брзоврзувачко, епоксидно лепило со диелектрични својства. Се користи за челно лепење на шини на изолиран шински спој. Се применува како епоксидно лепило за лепење метал, мермер, гранитни плочки, природен камен за подлоги од метал, челик, каде што е потребно да се оствари висока атхезија и одлична механичка отпорност. Се применува на хоризонтални и вертикални површини.

Food 1
Производ

АДИНГ БЕТОКОНТАКТ

Image Технички податоци
Опис

Подлога која се употребува како прајмер и стабилизатор на подлоги кај слабо порозни и мазни површини, за подобрување и изедначување на порозноста на бетонските површини, како и за остварување подобра врска меѓу подлогата и новиот слој. Се користи пред малтерисување со класичен или машински гипсен, цементен или продолжен малтер и при лепење со лепила на цементна основа. Се вградува (аплицира) без претходна подготовка на производот.

Food 1
Производ

Хидрокол бел

Image Технички податоци
Опис

Лепило за плочки за внатрешна употреба, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за внатрешна употреба: холови, скали, простории за живеење, деловни простории и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол С бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за надворешна употреба, како и за позиции кои се изложени на вода и влага: санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол СП бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно флексибилно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на керамички плочки по принципот “плочка на плочка”, на подни и ѕидни плочки од камен, мермер, базенски стаклено керамички плочки, изложени на надворешни влијанија, како и за позициикои се изложени на вода и влага кај санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично. Хидрокол СП бел е соодветен за лепење на плочки во простори со подно греење.

Food 1
Производ

Хидрокол И

Image Технички податоци
Опис

Лепило за израмнување на цементни, малтерисани површини и површини од керамички блокови во слој со дебелина од 3-20mm. Хидрокол И може да се вградува во комбинација со безалкална мрежа како армирана ѕидна облога, како и за пополнување на неконструктивни оштетувања во завршните облоги на конструкцијата.

Food 1
Производ

СТИРОКОЛ П БЕЛ

Image Технички податоци
Опис

Смеса за глетување на плочи од експандиран полистирен (стиропор), екструдиран полистирен, пресувана минерална или камена волна.

Food 1
Производ

Адингколор Ф

Image Технички податоци
Опис

Акрилатна фасадна боја за завршна заштитна и декоративна обработка на бетонски, малтерисани или глетувани надворешни ѕидни површини. Се користи и при санација и обнова на фасади на стари објекти. Неговата употреба, овозможува заштита на обработените површини од атмосф. влијанија и го спречува површинското оштетување на подлогата. Пред нанесување, се препорачува прајмерирање на подлогата со Прајмер-В.

Food 1
Производ

Адингколор

Image Технички податоци
Опис

Боја изработена врз база на водени дисперзии. Се применува за завршна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини. Се карактеризира изразена бела боја и бактериолошка отпорност и способност за покривање големи површини. Употребата на Адингколор го дезинфицира просторот.

Food 1
Производ

Адингколор РБ

Image Тон карта
Image Технички податоци
Опис

Боја за завршна обработка на базени, изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна завршна и заштитна обработка на бетонски или малтерисани површини, изложени на постојан контакт со вода и атмосферски влијанија.

Food 1
Производ

Адингфас З

Image Технички податоци
Опис

Декоративен минерален малтер со зарибана структура, изработен на цементно полимерна основа. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога препорачливо е да се користи Хидрофас Грунд.

Food 1
Производ

Хидрофас З

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Декоративен акрилатен малтер со зарибана структура, изработен врз основа на акрилатна емулзија. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога препорачливо е да се користи Хидрофас Грунд.

Food 1
Производ

Прајмер В

Image Технички податоци
Опис

Претпремаз наменет за прајмерирање на внатрешни и надворешни површини пред нанесување на завршни декоративни и заштитни премази на база на водени дисперзии, кај малтери и подни системи. Се користи врз подлога од бетон, асфалт, малтер, гипскартон, камен, тула, стари премази и сл.

Food 1
Производ

Прајмер - Р

Опис

Претпремаз наменет за прајмерирање на внатрешни и надворешни површини пред нанесување на завршни декоративни и заштитни премази на база на синтетички смоли кои во својот состав содржат растворувач. Се користи врз подлога од бетон, асфалт, малтер, гипс-картон, камен, тула, стари премази и сл. Производи на Адинг за кои може да се примени се Адингмаркер- П, Антикорозин- БР, Адингколор- РБ, Адингколор- РФ и др.

Food 1
Производ

Хидрофас

Image Технички податоци
Image Изјава за својства (1)
Image Изјава за својства (1,5)
Image Изјава за својства (2)
Опис

Декоративен акрилатен малтер со зарибана структура, изработен врз основа на акрилатна емулзија. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога препорачливо е да се користи Хидрофас Грунд.

Food 1
Производ

Адингфас

Image Технички податоци
Опис

Декоративен минерален малтер со изедначена структура, изработен на цементно полимерна основа. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога препорачливо е да се користи Хидрофас Грунд.

Food 1
Производ

Хидрофас Грунд

Опис

Хидрофас Грунд е структурна подлога наменета за воедначување и зацврстување на површината врз која се аплицира завршен декоративен малтер Хидрофас, Хидрофас З, Адингфас и Адингфас З. Хидрофас Грунд се користи за обработка на подлоги од цементен и продолжен малтер, бетонски површини и површини глетувани со цементни глет смеси.

Food 1
Производ

ХИДРОФАС ГРУНД

Image Технички податоци
Опис

Хидрофас Грунд е структурна подлога наменета за воедначување и зацврстување на површината врз која се аплицира завршен декоративен малтер Хидрофас, Хидрофас З, Адингфас и Адингфас З. Хидрофас Грунд се користи за обработка на подлоги од цементен и продолжен малтер, бетонски површини и површини глетувани со цементни глет смеси.

Food 1
Производ

Хидрофас Кулир

Image Технички податоци
Image Тон карта
Опис

Декоративен тенкослоен малтер за изработка на кулир фасадна техника. Изработен на акрилатна основа со мермерни полнила во боја. Одговара на EN 15824

Food 1
Производ

ХИДРОФАС СИЛ

Image Технички податоци
Опис

Декоративен готов малтер со воедначена структура, изработен на силиконска основа кој се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи.

Food 1
Производ

ХИДРОФАС СИЛ З

Image Технички податоци
Опис

Декоративен готов малтер со зарибана структура (2mm), изработен на силиконска основа кој се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи.

Food 1
Детали
Производ

Флуидинг

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор за бетон и малтер. Се применува во високоградбата за пумпани и класични бетони. Одговара на EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

Флуидинг М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Флуидинг М1М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат над 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Суперфлуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид М1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот од 60 до 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Food 1
Производ

Суперфлуид - 21M

Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон изработен на поликарбоксилатна основа кој овозможува висока степен на редукција на вода во бетонот. Се применува при изработка на бетони кои бараат долготрајно одржување на обработливоста и производство на разливни бетони со висока класа на конзистенција. Погоден за бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини, големи должини и густо армирани пресеци.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21Ф

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон, произведен на поликарбиксилатна основа. Се применува за постигнување на високи рани јакосни карактеристики, при производство на префабрикувани бетонски елементи (со или без запарување), при потребата од брзо ослободување на бетонските елементи од оплата, преднапрегнати носачи, и тн.

Food 1
Производ

Адингпавер

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Адитив за производство на бетони со ниска конзистенција – „земно влажни бетони“, наменети за машинско производство на префабрикувани бетонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), бетонски подни плочки, бетонски рабници итн.

Food 1
Производ

Хидрозим T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Food 1
Производ

ХИДРОФОБ КРИСТАЛ

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив за бетони и малтери со двојно дејство, производство на бетон со хидрофобни својства и во контакт со вода и зголемена влажност, формира кристали во пукнатините и порите на бетонот со цел спречување на понатамошен продор на вода и нејзино истиснување. Инхибитор на корозија на арматурата. Одговара на: ЕN 934-2: Т9

Food 1
Производ

Хидрофоб T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја спречува појавата на капиларна апсорпција на влага во бетонот.

Food 1
Производ

Порочинител

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за создавање на микровоздушни пори во бетоните и цементниите малтери кој ги прави отпорни на мраз и соли. Се применува при бетонирање на аеродромски писти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Food 1
Производ

Ингунит T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на бетонот и малтерот. Се применува кај бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирањето на косините.

Food 1
Производ

Ингунит T ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) на бетоните и малтерите. Се применува при бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините.

Food 1
Производ

Ингунит П

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се применува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините и др.

Food 1
Производ

Успорувач Д2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. Се применува за: транспортни бетони на големи далечини, бетонирање при високи температури, бетонирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува редукција на вода до 10%.

Food 1
Производ

Врска У

Image Технички податоци
Опис

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Food 1
Производ

Реоадинг - 21

Image Технички податоци
Опис

Адитив за одржување на обработливоста (конзистенцијата) на транспортните бетони, без дополнителни ефекти на ретардација односно на забавување на почетокот на врзувањето на бетонот. Дополнително, Реоадинг- 21 овозможува оптимизација на својствата на свежиот бетон во зависност од должината на транспортот и временските прилики.

Food 1
Производ

Хидрофоб 21

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за бетон и малтер наменет за спречување на капиларната апсорпција и формирање на водонепропустливи површини. Кај бетонските префабрикувани елементи со обоени површини, покрај водонепропустливоста, ХИДРОФОБ-21 го спречува површинското одвојување на бетонот. ХИДРОФОБ-21 претставува и универзално средство за формирање на транспарентна водонепропустлива импрегнација на порозните површини од бетон, тула, природен камен и др.

Food 1
Производ

Флуидинг МС

Image Технички податоци
Опис

Економичен пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 – 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Хидрозим флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Хидрофоб флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21 ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М1М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа наменет за долготрајно одржување на конзистенција и реолошките карактеристики на бетонот (до 180 мин). Се применува за транспортни бетони, бетонирање на високи температури, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор

Опис

Додаток за подобрување на ефикасноста на мелењето на клинкерот при производство на цемент. Ја намалува потрошувачката на енергија при процесот на мелење и ги подобрува својствата на цементот.

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста кај цементи кои содржат варовнички додатоци, со ефект на подобрување на развојот на јакости во рани\r\nфази, како и зголемување на крајните јакосни карактеристики

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста на клинкерот

Food 1
Производ

Суперфлуид 21МС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа наменет за изработка на економични бетони со високи перформанси. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, пумпани бетони, бетонирање на густо армирани пресеци, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор КЦ

Опис

Во процесот на производство на цемент, Интензификатор КЦ се користи со цел зголемување на ефикасноста на мелницата при производство. Наменет е за производство на повеќето видови цемент од CEM I до CEM V, согласно EN 197-1;

Food 1
Производ

Поромел У

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив аерант и пластификатор за производство на ѕидарски малтер

Food 1
Производ

Ингунит ТС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

За подготовка на прскан-торкрет бетон наменет за апликација по мокра постапка при изведба на примарната подграда во тунелоградбата, стабилизација на косини, рударски окна. За подготовка на прскани репаратурни малтери наменети за санација на бетонски елементи со неправилна форма, големи вертикални површини, куполи, сводови.

Food 1
Производ

Комплексинг С

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив за бетон и малтер, за спречување сегрегација и издвојување на водата од бетонот „крварање на бетон“.

Food 1
Производ

Успорувач Д2Ш

Опис

Food 1
Производ

Интензификатор Т18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТДК18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТА

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТП

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТА50

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Детали
Производ

Флуидинг

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор за бетон и малтер. Се применува во високоградбата за пумпани и класични бетони. Одговара на EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

Флуидинг М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Флуидинг М1М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат над 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Суперфлуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид М1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот од 60 до 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Food 1
Производ

Суперфлуид - 21M

Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон изработен на поликарбоксилатна основа кој овозможува висока степен на редукција на вода во бетонот. Се применува при изработка на бетони кои бараат долготрајно одржување на обработливоста и производство на разливни бетони со висока класа на конзистенција. Погоден за бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини, големи должини и густо армирани пресеци.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21Ф

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон, произведен на поликарбиксилатна основа. Се применува за постигнување на високи рани јакосни карактеристики, при производство на префабрикувани бетонски елементи (со или без запарување), при потребата од брзо ослободување на бетонските елементи од оплата, преднапрегнати носачи, и тн.

Food 1
Производ

Адингпавер

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Адитив за производство на бетони со ниска конзистенција – „земно влажни бетони“, наменети за машинско производство на префабрикувани бетонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), бетонски подни плочки, бетонски рабници итн.

Food 1
Производ

Хидрозим T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Food 1
Производ

ХИДРОФОБ КРИСТАЛ

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив за бетони и малтери со двојно дејство, производство на бетон со хидрофобни својства и во контакт со вода и зголемена влажност, формира кристали во пукнатините и порите на бетонот со цел спречување на понатамошен продор на вода и нејзино истиснување. Инхибитор на корозија на арматурата. Одговара на: ЕN 934-2: Т9

Food 1
Производ

Хидрофоб T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја спречува појавата на капиларна апсорпција на влага во бетонот.

Food 1
Производ

Порочинител

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за создавање на микровоздушни пори во бетоните и цементниите малтери кој ги прави отпорни на мраз и соли. Се применува при бетонирање на аеродромски писти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Food 1
Производ

Ингунит T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на бетонот и малтерот. Се применува кај бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирањето на косините.

Food 1
Производ

Ингунит T ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) на бетоните и малтерите. Се применува при бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините.

Food 1
Производ

Ингунит П

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се применува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините и др.

Food 1
Производ

Успорувач Д2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. Се применува за: транспортни бетони на големи далечини, бетонирање при високи температури, бетонирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува редукција на вода до 10%.

Food 1
Производ

Врска У

Image Технички податоци
Опис

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Food 1
Производ

Реоадинг - 21

Image Технички податоци
Опис

Адитив за одржување на обработливоста (конзистенцијата) на транспортните бетони, без дополнителни ефекти на ретардација односно на забавување на почетокот на врзувањето на бетонот. Дополнително, Реоадинг- 21 овозможува оптимизација на својствата на свежиот бетон во зависност од должината на транспортот и временските прилики.

Food 1
Производ

Хидрофоб 21

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за бетон и малтер наменет за спречување на капиларната апсорпција и формирање на водонепропустливи површини. Кај бетонските префабрикувани елементи со обоени површини, покрај водонепропустливоста, ХИДРОФОБ-21 го спречува површинското одвојување на бетонот. ХИДРОФОБ-21 претставува и универзално средство за формирање на транспарентна водонепропустлива импрегнација на порозните површини од бетон, тула, природен камен и др.

Food 1
Производ

Флуидинг МС

Image Технички податоци
Опис

Економичен пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 – 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Хидрозим флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Хидрофоб флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21 ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М1М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа наменет за долготрајно одржување на конзистенција и реолошките карактеристики на бетонот (до 180 мин). Се применува за транспортни бетони, бетонирање на високи температури, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор

Опис

Додаток за подобрување на ефикасноста на мелењето на клинкерот при производство на цемент. Ја намалува потрошувачката на енергија при процесот на мелење и ги подобрува својствата на цементот.

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста кај цементи кои содржат варовнички додатоци, со ефект на подобрување на развојот на јакости во рани\r\nфази, како и зголемување на крајните јакосни карактеристики

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста на клинкерот

Food 1
Производ

Суперфлуид 21МС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа наменет за изработка на економични бетони со високи перформанси. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, пумпани бетони, бетонирање на густо армирани пресеци, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор КЦ

Опис

Во процесот на производство на цемент, Интензификатор КЦ се користи со цел зголемување на ефикасноста на мелницата при производство. Наменет е за производство на повеќето видови цемент од CEM I до CEM V, согласно EN 197-1;

Food 1
Производ

Поромел У

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив аерант и пластификатор за производство на ѕидарски малтер

Food 1
Производ

Ингунит ТС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

За подготовка на прскан-торкрет бетон наменет за апликација по мокра постапка при изведба на примарната подграда во тунелоградбата, стабилизација на косини, рударски окна. За подготовка на прскани репаратурни малтери наменети за санација на бетонски елементи со неправилна форма, големи вертикални површини, куполи, сводови.

Food 1
Производ

Комплексинг С

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив за бетон и малтер, за спречување сегрегација и издвојување на водата од бетонот „крварање на бетон“.

Food 1
Производ

Успорувач Д2Ш

Опис

Food 1
Производ

Интензификатор Т18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТДК18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТА

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТП

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТА50

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Детали
Производ

Флуидинг

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор за бетон и малтер. Се применува во високоградбата за пумпани и класични бетони. Одговара на EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

Флуидинг М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Флуидинг М1М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат над 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Суперфлуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид М1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот од 60 до 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Food 1
Производ

Суперфлуид - 21M

Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон изработен на поликарбоксилатна основа кој овозможува висока степен на редукција на вода во бетонот. Се применува при изработка на бетони кои бараат долготрајно одржување на обработливоста и производство на разливни бетони со висока класа на конзистенција. Погоден за бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини, големи должини и густо армирани пресеци.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21Ф

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон, произведен на поликарбиксилатна основа. Се применува за постигнување на високи рани јакосни карактеристики, при производство на префабрикувани бетонски елементи (со или без запарување), при потребата од брзо ослободување на бетонските елементи од оплата, преднапрегнати носачи, и тн.

Food 1
Производ

Адингпавер

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Адитив за производство на бетони со ниска конзистенција – „земно влажни бетони“, наменети за машинско производство на префабрикувани бетонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), бетонски подни плочки, бетонски рабници итн.

Food 1
Производ

Хидрозим T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Food 1
Производ

ХИДРОФОБ КРИСТАЛ

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив за бетони и малтери со двојно дејство, производство на бетон со хидрофобни својства и во контакт со вода и зголемена влажност, формира кристали во пукнатините и порите на бетонот со цел спречување на понатамошен продор на вода и нејзино истиснување. Инхибитор на корозија на арматурата. Одговара на: ЕN 934-2: Т9

Food 1
Производ

Хидрофоб T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја спречува појавата на капиларна апсорпција на влага во бетонот.

Food 1
Производ

Порочинител

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за создавање на микровоздушни пори во бетоните и цементниите малтери кој ги прави отпорни на мраз и соли. Се применува при бетонирање на аеродромски писти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Food 1
Производ

Ингунит T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на бетонот и малтерот. Се применува кај бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирањето на косините.

Food 1
Производ

Ингунит T ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) на бетоните и малтерите. Се применува при бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините.

Food 1
Производ

Ингунит П

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се применува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините и др.

Food 1
Производ

Успорувач Д2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. Се применува за: транспортни бетони на големи далечини, бетонирање при високи температури, бетонирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува редукција на вода до 10%.

Food 1
Производ

Врска У

Image Технички податоци
Опис

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Food 1
Производ

Реоадинг - 21

Image Технички податоци
Опис

Адитив за одржување на обработливоста (конзистенцијата) на транспортните бетони, без дополнителни ефекти на ретардација односно на забавување на почетокот на врзувањето на бетонот. Дополнително, Реоадинг- 21 овозможува оптимизација на својствата на свежиот бетон во зависност од должината на транспортот и временските прилики.

Food 1
Производ

Хидрофоб 21

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за бетон и малтер наменет за спречување на капиларната апсорпција и формирање на водонепропустливи површини. Кај бетонските префабрикувани елементи со обоени површини, покрај водонепропустливоста, ХИДРОФОБ-21 го спречува површинското одвојување на бетонот. ХИДРОФОБ-21 претставува и универзално средство за формирање на транспарентна водонепропустлива импрегнација на порозните површини од бетон, тула, природен камен и др.

Food 1
Производ

Флуидинг МС

Image Технички податоци
Опис

Економичен пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 – 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Хидрозим флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Хидрофоб флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21 ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М1М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа наменет за долготрајно одржување на конзистенција и реолошките карактеристики на бетонот (до 180 мин). Се применува за транспортни бетони, бетонирање на високи температури, пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21М ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор

Опис

Додаток за подобрување на ефикасноста на мелењето на клинкерот при производство на цемент. Ја намалува потрошувачката на енергија при процесот на мелење и ги подобрува својствата на цементот.

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР 30В

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста кај цементи кои содржат варовнички додатоци, со ефект на подобрување на развојот на јакости во рани\r\nфази, како и зголемување на крајните јакосни карактеристики

Food 1
Производ

ИНТЕНЗИФИКАТОР АМ

Опис

Додаток наменет за подобрување на мелливоста на клинкерот

Food 1
Производ

Суперфлуид 21МС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа наменет за изработка на економични бетони со високи перформанси. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, пумпани бетони, бетонирање на густо армирани пресеци, итн.

Food 1
Производ

Интензификатор КЦ

Опис

Во процесот на производство на цемент, Интензификатор КЦ се користи со цел зголемување на ефикасноста на мелницата при производство. Наменет е за производство на повеќето видови цемент од CEM I до CEM V, согласно EN 197-1;

Food 1
Производ

Поромел У

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив аерант и пластификатор за производство на ѕидарски малтер

Food 1
Производ

Ингунит ТС ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

За подготовка на прскан-торкрет бетон наменет за апликација по мокра постапка при изведба на примарната подграда во тунелоградбата, стабилизација на косини, рударски окна. За подготовка на прскани репаратурни малтери наменети за санација на бетонски елементи со неправилна форма, големи вертикални површини, куполи, сводови.

Food 1
Производ

Комплексинг С

Image Изјава за својства
Image Технички податоци
Опис

Адитив за бетон и малтер, за спречување сегрегација и издвојување на водата од бетонот „крварање на бетон“.

Food 1
Производ

Успорувач Д2Ш

Опис

Food 1
Производ

Интензификатор Т18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТДК18

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТА

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТТП

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Интензификатор ТА50

Опис

Додаток за подобрување на мелење на клинкер

Food 1
Производ

Адингпокс 1ПВ

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Нисковискозна, двокомпонентна, епоксидна смола. Се користи како претпремаз за влажни цементни и бетонски подлоги при нанесување на сите епоксидни системи. Може да се користи како материјал за залевање на пукнатини кај бетонските елементи. АДИНГПОКС 1ПВ се применува како дел од систем за обработка на пешачки патеки на мостови во комбинација со завршни премази на база на метакрилатна смола АДИНГМАРКЕР-П.

Food 1
Производ

Адингпокс 2

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Саморазлевачки епоксиден систем за завршна обработка на бетонски подови во: лаборатории, магацини, гаражи, паркиралишта, погони за производство на храна, болници и сл. Се препорачува за завршна обработка на подови во погони за производство на прехранбени производи од кои се бара отпорност на агресии, абење и сл. Подот има одличен монолитен, естетски завршен изглед без фуги. Поседува добра абразивна и механичка отпорност. Во врзана состојба не е токсичен. Постои можност за негова изработка во пов

Food 1
Производ

Адингпокс 1

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Нисковискозна, двокомпонентна, епоксидна смола за изработка на епоксидна маса за глетување, завршен, транспарентен, хемиски отпорен, епоксиден премаз за заштита на бетонски и цементни или челични ѕидни и подни површини. Се применува во производствени погони за храна, магацински простори, гаражи, лаборатории, паркиралишта, лаборатории и сл. Бактериолошки отпорен, лесен за одржување. Отпорен на раствори на соли и минерални масла. Поседува одлична способност за атхезија за разни видови подлоги како

Food 1
Производ

Адингстатик

Image Технички податоци
Опис

Трокомпонентен епоксиден систем без растворувачи. Се употребува за изработка на монолитен, антистатички под. Се применува за изведба на подови во операциони сали во болници, лаборатории, компјутерски центри, производни погони за текстил и влакна и сл.

Food 1
Производ

Адингфаворит

Image Технички податоци
Image Брошура Адингфаворит
Опис

Адингфаворит е висококвалитетен завршен акрилен систем, идеален за изведба на надворешни или внатрешни спортски терени за рекреативни намени како тенис, одбојка, мал фудбал, кошарка итн. Се користи и како декоративен завршен слој за пешачки и велосипедски патеки, плоштади, тераси и сл.

Food 1
Производ

Подинг К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства (сив)
Image Изјава за својства (црвен)
Image Изјава за својства (зелен)
Image Изјава за својства (светло зелен)
Опис

Минерален посип во боја за површинско зајакнување кај механички оптоварени подни површини изведени на цементна основа како што се: паркиралишта, магацини, автосервиси, бензински станици, ладилници, хелиодроми и сл. Се нанесува – втрива врз свежа бетонска подлога во слој 3 - 5mm. Водоотпорен е и отпорен на мраз. Лесен е за изведба и одржување.

Food 1
Производ

Адингколор РФ

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Боја за подна обработка изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна и заштитна подна и ѕидна завршна обработка на бетонски, малтерисани и асфалтни површини кај магацини, гаражи, производни погони и сл.

Food 1
Производ

Адингмаркер

Image Технички податоци
Опис

Премаз за подови произведен на акрилатна основа. Се применува за обележување сигнализации и како декоративна и заштитна подна и ѕидна завршна обработка на бетонски, малтерисани и асфалтни површини изложени на надворешни влијанија. Пред апликацијата на Адингмаркер, се препорачува прајмерирање на подлогата со Прајмер В.

Food 1
Производ

Адингмаркер П

Image Тон карта
Image Технички податоци
Опис

Премаз произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за обележување патишта и патна сигнализација и како декоративна заштитна подна и ѕидна завршна обработка на бетонски, малтерисани и асфалтни површини изложени на надворешни влијанија. Премазот ја задоволува бараната еластичност и UV стабилноста за овој тип премази. АДИНГМАРКЕР П се применува како дел од систем за обработка на пешачки патеки на мостови во комбинација со епоксиден прајмер за влажна подлога АДИНГПОКС 1ПВ.

Food 1
Производ

Деко бетон

Image Технички податоци
Опис

Готов раствор кој хемиски реагира со зацврстен бетон и произведува трајни, обоени, декоративни ефекти. Се применува за декорација на внатрешни и надворешни подни и ѕидни површини, како и за површини обработени со префабрикувани бетонски елементи.

Food 1
Производ

АДИНГПОКС 1П

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Прајмер за епоксидни системи наменет за порозни подлоги. Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз без раст.

Food 1
Производ

АДИНГПОКС 1БП

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Тон карта
Опис

Епоксиден премаз за завршна заштитна и декоративна обработка на бетонски подни површини во: магацини, гаражи, паркиралишта, прехрамбени производни погони, болници, училишта, трговски центри, и сл.

Food 1
Производ

Адингпокс 1 УВ

Image Технички податоци
Опис

Нисковискозна УВ стабилна двокомпонентна транспарентна епоксидна смола без растворувачи за импрегнација и заштита на бетонски површини. Се користи за: заштита на бетонските површини изложени на физичко – механички оптеретувања и хемиска агресија, за импрегнација и подобрување на физичко-механичките својства на бетонот. При мешање со кварцен песок може да се добие епоксиден декоративен малтер со високи физичко-механички карактеристики кој може да се примени во декоративни цели.

Food 1
Производ

Адингстатик 1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

АДИНГСТАТИК 1 е двокомпонентен епоксиден премаз електростатски спроводлив со вредност на отпор <10⁶Ω (Одговара на EN 1504-2, метода 5.1(С)). Како електростатски и хемиски отпорен епоксиден премаз АДИНГСТАТИК 1 е наменет за простории каде се создава статички електрицитет, а со цел негово заземјување. Отпорен во услови на висока хемиска агресија. Има примена во производствени хали за електронска опрема, компјутерски центри, лаборатории, операциони сали, електронски лаборатории и сл.

Food 1
Производ

Адингстатик 2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Саморазлевен двокомпонентен електростатски спроводлив епоксиден систем со вредност на отпор <10⁶Ω (Одговара на EN 13813 SR B2.0 – AR0.5 – IR4). АДИНГСТАТИК 2 како електроспроводлив и саморазливен епоксиден систем е наменет е за простории каде доаѓа до создавање на статички електрицитет, а со цел негово заземјување. Има примена во производствени хали за електронска опрема, компјутерски центри, лаборатории, операциони сали, електронски лаборатории, производствени погони и сл.

Food 1
Производ

Адингстатик СП

Image Технички податоци
Опис

Двокомпонентен електроспроводлив прајмер на епоксидно-водена основа за електростатски премази и саморазливни системи. Наменет за простории каде се создава статички електрицитет, а со цел негово заземјување. Се користи како предпремаз на системите Адингстатик 1 и Адингстатик 2.

Food 1
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Производ

Антикорозин

Опис

Еднокомпонентна смеса на цементно-полимерна основа. Се применува за корозивна заштита на нови, како и санација на стари бетонски, армиранобетонски и челични елементи или конструкции, во солени средини.

Food 1
Производ

Адингпокс ТЕР

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентен епоксиден премаз за површинска заштита на бетонски и челични површини изложени на механички и хемиски влијанија.

Food 1
Производ

Антикорозин Е

Image Технички податоци
Опис

Двокомпонентен премаз на епоксидна основа без растворувачи. Се применува за антикорозивна заштита на челични конструкции и елементи изложени на хемиска агресија: цистерни, арматурно железо, челични конструкции во индустриски објекти, објекти од високоградба и сл., кои се изложени на дејство на хемиски агресии. Отпорен е на атмосферски влијанија, мраз, снег, кисели дождови и др. Поседува одлична способност за атхезија за челична подлога.

Food 1
Производ

Антикорозин ББ

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Антикорозивен премаз во боја за заштита на бетонски површини. Се користи за заштита на нови, стари или репарирани бетонски и армиранобетонски конструкции: мостови, силоси, тунели, потпорни ѕидови, оџаци, фасадни елементи и сл. Поседува одлична атхезија за подлогата. Постојан е на мраз и раствори од солена вода како и на атмосферски влијанија и стареење. Поседува висока покривна моќ. Стабилен е на UV зраците и го штити бетонот од карбонизација. Се изработува во повеќе бои според картата со тонови

Food 1
Производ

Антикорозин БР

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Еднокомпонентен премаз во боја на база на синтетички смоли и растворувачи кој се користи за антикорозивна и декоративна обработка на нови и репарирани бетонски површини. Отпорен е на мраз, соли, атмосферски влијанија, како и на слаби хемиски агресии. Се применува за заштита кај а.б. мостови, потпорни ѕидови, фасади, индустриски објекти, разладни кули, оџаци, пристанишни објекти и сл. Стабилен е на UV зраците и го штити бетонот од карбонизација. Се изработува во повеќе бои според картата со тонов

Food 1
Производ

Декосил

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Транспарентен премаз произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за површинска импрегнација и како завршна заштита (лак) на бетонски површини од атмосферски влијанија и блага хемиска агресија. Материјалот се разредува со Растворувач П. Кај многу порозни подлоги се користи како додаток, неразреден, при нанесување на првиот слој од боите на база на растворувач Адингколор-РФ и Адингмаркер-П.

Food 1
Производ

Фасил В

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Материјал за хидрофобна импрегнација на бетонски површини на база на силанска емулзија без растворувачи. Одговара на EN 1504-2 :2004 / 1.1(H); 2.1 (H);8.1 (H)

Food 1
Производ

Декосил В

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Средство за импрегнација, нега и заштита на нови и стари бетонски површини. Се користи како средство за нега и заштита на свежо изведени бетонски површини од шлајфуван и штампан бетон, површини од природен камен, бетонска галантерија-бетонски цевки, бетонски павер елементи, тротоарни ивичњаци, стари бетонски површини, бетонски плочи.

Food 1
Производ

Адингпокс 1Б

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Тон карта
Опис

Епоксиден премаз за завршна заштитна и декоративна обработка на бетонски површини во: лаборатории, магацини, гаражи, паркиралишта, прехрамбени производни погони, болници, училишта, трговски центри, тунели и сл.

Food 1
Производ

Адингпокс аква 1Б

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентен епоксиден премаз на водена основа за површинска заштита на бетон изложен на механички и хемиски влијанија. Одговара на EN 1504-2: 1.3(С); 2.2(С); 5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

Food 1
Производ

Фасил

Image Технички податоци
Опис

За површинска хидрофобна импрегнација на надворешни и внатрешни површини од порозни материјали како: природен камен, тули, ќерамиди, павер елементи, гипсани плочи и сл.

Food 1
Производ

Декосил Плус

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Транспарентен премаз (лак) на метакрилатна основа за импрегнација на цементни и камени површини. Се користи за завршна обработка на бетонски подлоги со затворена структура како Подинг К и печатен бетон кои не се изложени на надворешни услови како и бетонски подлоги со затворена структура од печатен бетон кои се изложени на надворешни влијанија, ниски температури, соли на мрзнење/одмрзнување и влага.

Food 1
Детали
Производ

Адингакрил

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентен, еластичен кит на база на акрилатна емулзија. Поседува добра способност за атхезија за разни градежни материјали: бетон, дрво, цигли, плочи од гипскартон и др. Се применува за исполнување на работни фуги кај подови во гаражи, монтажни елементи, фуги помеѓу дрвени елементи и фуги при монтажна градба на објекти. Се вградува на претходно исчистени, обезмастени и суви фуги.

Food 1
Производ

Хидромал флекс

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Image Изјава за својства (EN 1504-2)
Image Претходни изданија
Опис

Двокомпонентна еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа. Се применува за хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен притисок: базени, резервоари, надворешни подземни делови на објекти, санитарни јазли, кујни. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки врз него со помош на градежно лепило. Овозможува премостување на микропукнатини во подлогата.

Food 1
Производ

Адингфлекс

Image Технички податоци
Image Тон карта
Image Изјави за својства
Опис

Готова смеса на акрилатна основа за изведба на еластична хидроизолација на вкопани подземни делови на објекти, тераси, балкони, кујни, санитарни јазли, непроодни покривни тераси. Кај подлоги кај кои се очекуваат деформации и појава на пукнатини, АДИНГФЛЕКС може да се армира со мрежичка од безалкално стаклено влакно.

Food 1
Производ

Хидромал флекс 1К

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Еднокомпонентна еластична хидроизолација со фибри, на цементно - полимерна основа. За изведба на еластична хидроизолација на делови од објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок, за изведба на внатрешна и надворешна хидроизолација на подземни бетонски конструкции, подрумски ѕидни и подни површини, базени, резервоари за техничка вода и вода за пиење, канали, шахти, балкони, рамни кровни тераси, санитарни јазли, кујни и сл.

Food 1
Производ

Хидромал Еластификатор

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Двокомпонентна полуеластична хидроизолација на цементно - полимерна основа.

Food 1
Производ

АДИНГ БУТИЛНА ТРАКА

Image Технички податоци
Опис

Самолеплива трака со полиестерски филц за бандажирање критични споеви при изведба на хидроизолација

Food 1
Производ

Хидромал

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Food 1
Производ

Фугофил

Image Технички податоци
Image Тон карта
Опис

Водоотпорна смеса за исполнување фуги со ширина до 5mm кај хоризонтални и вертикални површини поплочени со керамички, мермерни, стаклени, камени или бетонски плочки. Се употребува за фугирање во санитарни јазли, кујни, балкони, базени, скалишта, холови, магацини, производствени погони и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки во затворени простории, при нормални услови на експлоатација.

Food 1
Производ

Хидрокол С

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно водонепропусно лепило за плочки, произведено на цементна основа. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки изложени на надворешни услови, како и во простории изложени на постојан контакт со вода и влага: бањи, кујни, тераси, фонтани, перални и сл.

Food 1
Производ

Хидрокол СП

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно, водонепропустливо лепило за плочки, произведено на цементна основа и полимерни додатоци. Се користи за лепење на подни и ѕидни керамички плочки, плочки изработени од природен камен, гранит, мермер, за базенски стаклено-керамички плочки, како и за лепење на керамички плочки по принцип „плочка на плочка”.

Food 1
Производ

Хидрокол З

Image Изјава за својства
Image Сертификат ГИМ
Опис

Еднокомпонентно лепило за ѕидање, лепење и глетување на леснобетонски елементи, гипсени блокови и плочи од гипскартон.

Food 1
Производ

Стирокол

Image Технички податоци
Опис

За лепење на темоизолациони плочи изработени од експандиран полистирен (стиропор) при изработка на термоизолационите фасади.

Food 1
Производ

Стирокол П

Image Технички податоци
Опис

Еднокомпонентно лепило за лепење и глетување на плочи од стиропор, екстрадиран полистирен и пресувана минерална волна. Се користи при изработка на термоизолациските фасадни системи.

Food 1
Производ

Адингпокс 1Т

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Тиксотропно, двокомпонентно, епоксидно лепило со одлична лепливост. Се користи за остварување јаки врски при лепење материјали во градежништвото како: мермер, гранит, природен камен, елементи од бетон и армиран бетон и други материјали врз подлоги од бетон, метал, алуминиум и др. Може да се користи за санација кај мали сегрегирани места кај бетонски површини, за глетување и шпаклување на бетонски и цементно-малтерски површини. Може да се користи за вертикални и хоризонтални површини.

Food 1
Производ

АДИНГПОКС Ш

Image Технички податоци
Опис

Трокомпонентно, брзоврзувачко, епоксидно лепило со диелектрични својства. Се користи за челно лепење на шини на изолиран шински спој. Се применува како епоксидно лепило за лепење метал, мермер, гранитни плочки, природен камен за подлоги од метал, челик, каде што е потребно да се оствари висока атхезија и одлична механичка отпорност. Се применува на хоризонтални и вертикални површини.

Food 1
Производ

АДИНГ БЕТОКОНТАКТ

Image Технички податоци
Опис

Подлога која се употребува како прајмер и стабилизатор на подлоги кај слабо порозни и мазни површини, за подобрување и изедначување на порозноста на бетонските површини, како и за остварување подобра врска меѓу подлогата и новиот слој. Се користи пред малтерисување со класичен или машински гипсен, цементен или продолжен малтер и при лепење со лепила на цементна основа. Се вградува (аплицира) без претходна подготовка на производот.

Food 1
Производ

Хидрокол бел

Image Технички податоци
Опис

Лепило за плочки за внатрешна употреба, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за внатрешна употреба: холови, скали, простории за живеење, деловни простории и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол С бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на подни и ѕидни керамички плочки за надворешна употреба, како и за позиции кои се изложени на вода и влага: санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично.

Food 1
Производ

Хидрокол СП бел

Image Технички податоци
Опис

Водонепропусно флексибилно лепило за плочки, изработено на цементна основа. За лепење на керамички плочки по принципот “плочка на плочка”, на подни и ѕидни плочки од камен, мермер, базенски стаклено керамички плочки, изложени на надворешни влијанија, како и за позициикои се изложени на вода и влага кај санитарни јазли, бањи, базени, тераси, фонтани и слично. Хидрокол СП бел е соодветен за лепење на плочки во простори со подно греење.

Food 1
Производ

Хидрокол И

Image Технички податоци
Опис

Лепило за израмнување на цементни, малтерисани површини и површини од керамички блокови во слој со дебелина од 3-20mm. Хидрокол И може да се вградува во комбинација со безалкална мрежа како армирана ѕидна облога, како и за пополнување на неконструктивни оштетувања во завршните облоги на конструкцијата.

Food 1
Производ

СТИРОКОЛ П БЕЛ

Image Технички податоци
Опис

Смеса за глетување на плочи од експандиран полистирен (стиропор), екструдиран полистирен, пресувана минерална или камена волна.

Food 1
Детали
Производ

Флуидинг

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор за бетон и малтер. Се применува во високоградбата за пумпани и класични бетони. Одговара на EN 934-2:T2.

Food 1
Производ

Флуидинг М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Флуидинг М1М

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Пластификатор со примена во производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат над 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Суперфлуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид М1

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на нафталин лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот од 60 до 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на лигно сулфонат. Овозможува одржување на конзистенцијата на бетонот над 120 минути. Се применува кај бетоните кои се транспортираат и пумпаат, при бетонирање на големи бетонски пресеци, за бетони каде што е потребно ревибрирање, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор изработен на база на меламнин формалдехид. Се применува за термички обработени бетони (запарување), при што се намалува времето на запарување од 20 до 50%.

Food 1
Производ

Суперфлуид - 21M

Опис

Суперластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на транспортни бетони (до 120 мин), бетони со висока конзистенција и обработливост, пумпани бетони, самозбивачки бетони, итн.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21M1M

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон изработен на поликарбоксилатна основа кој овозможува висока степен на редукција на вода во бетонот. Се применува при изработка на бетони кои бараат долготрајно одржување на обработливоста и производство на разливни бетони со висока класа на конзистенција. Погоден за бетони наменети за вградување со пумпа на големи висини, големи должини и густо армирани пресеци.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21Ф

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор за бетон, произведен на поликарбиксилатна основа. Се применува за постигнување на високи рани јакосни карактеристики, при производство на префабрикувани бетонски елементи (со или без запарување), при потребата од брзо ослободување на бетонските елементи од оплата, преднапрегнати носачи, и тн.

Food 1
Производ

Адингпавер

Image Технички податоци
Image Изјави за својства
Опис

Адитив за производство на бетони со ниска конзистенција – „земно влажни бетони“, наменети за машинско производство на префабрикувани бетонски елементи, павер елементи (бекатон плочи), бетонски подни плочки, бетонски рабници итн.

Food 1
Производ

Хидрозим T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Food 1
Производ

ХИДРОФОБ КРИСТАЛ

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Адитив за бетони и малтери со двојно дејство, производство на бетон со хидрофобни својства и во контакт со вода и зголемена влажност, формира кристали во пукнатините и порите на бетонот со цел спречување на понатамошен продор на вода и нејзино истиснување. Инхибитор на корозија на арматурата. Одговара на: ЕN 934-2: Т9

Food 1
Производ

Хидрофоб T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за водонепропустливост на бетони. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Ја спречува појавата на капиларна апсорпција на влага во бетонот.

Food 1
Производ

Порочинител

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за создавање на микровоздушни пори во бетоните и цементниите малтери кој ги прави отпорни на мраз и соли. Се применува при бетонирање на аеродромски писти, бетонски коловози, рабници, каналети.

Food 1
Производ

Ингунит T

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Алкален додаток за забрзување на врзувањето на бетонот и малтерот. Се применува кај бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирањето на косините.

Food 1
Производ

Ингунит T ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забрзување на врзувањето (без алкалии) на бетоните и малтерите. Се применува при бетоните и малтерите кои се прскаат (сува и мокра постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините.

Food 1
Производ

Ингунит П

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Прашкаст додаток за забрзување на врзувањето на бетоните и малтерите. Не содржи алкалии. Се применува кај бетоните и малтерите кои се нанесуваат со прскање (сува постапка), кај тунелите, стабилизирање на косините и др.

Food 1
Производ

Успорувач Д2

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за забавување на врзувањето на бетонот. Се применува за: транспортни бетони на големи далечини, бетонирање при високи температури, бетонирање на масивни бетонски пресеци. Овозможува редукција на вода до 10%.

Food 1
Производ

Врска У

Image Технички податоци
Опис

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските смеси. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции. Како прајмер за подобрување на врската помеѓу стар и нов бетон (малтер) и постигнување на површинска импрегнација на цементните подлоги.

Food 1
Производ

Реоадинг - 21

Image Технички податоци
Опис

Адитив за одржување на обработливоста (конзистенцијата) на транспортните бетони, без дополнителни ефекти на ретардација односно на забавување на почетокот на врзувањето на бетонот. Дополнително, Реоадинг- 21 овозможува оптимизација на својствата на свежиот бетон во зависност од должината на транспортот и временските прилики.

Food 1
Производ

Хидрофоб 21

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Додаток за бетон и малтер наменет за спречување на капиларната апсорпција и формирање на водонепропустливи површини. Кај бетонските префабрикувани елементи со обоени површини, покрај водонепропустливоста, ХИДРОФОБ-21 го спречува површинското одвојување на бетонот. ХИДРОФОБ-21 претставува и универзално средство за формирање на транспарентна водонепропустлива импрегнација на порозните површини од бетон, тула, природен камен и др.

Food 1
Производ

Флуидинг МС

Image Технички податоци
Опис

Економичен пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 – 120 мин. пред вградување.

Food 1
Производ

Хидрозим флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Хидрофоб флуид

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Комплексен додаток за водонепропустливост на бетоните со пластифицирачко дејство. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи, шахти. Овозможува редукција на водата до 15%, при што се постигнува полесно вградување и повисока јакост на бетонот.

Food 1
Производ

Суперфлуид 21 ЕКО

Image Технички податоци
Image Изјава за својства
Опис

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа. Овозможува постигнување на високи почетни и крајни јакости на притисок на бетоните. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, самозбивачки бетони, пумпани бетони, итн.

Food 1